Vietnam Academy Of Social Sciences
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Vietnam museum of ethnology
  • Tham khảo tạp chí

Vietnam Economic Review

Editor in Chief Assoc.Prof. Dr. Chu Duc Dung
Vice Editor in Chief
Editorial Council

Office Address 176, Thai Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
ISSN 0868-2984
Website
>