Vietnam Academy Of Social Sciences VASS's journals - trang 1 - Cổng thông tin điện tử - Viện khoa học xã hội
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Vietnam museum of ethnology
 • Tham khảo tạp chí

VASS's journals

 • Journal of Historical Studies

  Editor in Chief : Assoc.Prof. Dr. Vo Kim Cuong

  Office Address : 36, Hang Chuoi Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

  ISSN: 0866-7497

 • Philosophy

  Editor in Chief: Assoc.Prof. Dr. Pham Van Duc

  Office Address: 59 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam

  ISSN: 0866-7632

 • Religious Studies Review

  Editor in Chief : Assoc.Prof. Dr. Pham Hong Duong

  Office Address : 27 Tran Xuan Soan, Hanoi

  ISSN: 1859-0403

 • Social Sciences Information Review

  Editor in Chief: Prof. Dr. Ho Si Quy

  Office Address: 1B, Lieu Giai Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

  ISSN: 0866-8647

 • Vietnam Economic Review

  Editor in Chief : Assoc.Prof. Dr. Chu Duc Dung

  Office Address : 176, Thai Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

  ISSN: 0868-2984

 • Vietnam Social Sciences

  Editor in Chief: Dr. Vi Quang Tho

  Office Address: 59 Lang Ha Str. Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam

  ISSN: 1013-4328

>