Vietnam Academy Of Social Sciences
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Vietnam museum of ethnology
  • Tham khảo tạp chí

Social Sciences Information Review

Editor in Chief Prof. Dr. Ho Si Quy
Vice Editor in Chief
Editorial Council

Office Address 1B, Lieu Giai Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
ISSN 0866-8647
Website
>